You are currently viewing Projekt Aktywizacja mieszkańców Powiatu Wschowskiego

Projekt Aktywizacja mieszkańców Powiatu Wschowskiego

Powiat Wschowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Prorytet 6. Fundusze Europejskie na Wsparcie Obywateli, Działanie 6.9 Aktywna integracja społeczno – zawodowa pn. „Aktywizacja mieszkańców Powiatu Wschowskiego”.

Wartość projektu wynosi 674 400,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 573  240,00 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą EMAT HRC z Wolsztyna od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej Uczestników Projektu.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wschowskiego, w szczególności:

  1. usamodzielnionych wychowanków z pieczy zastępczej, a także wychowanków rozpoczynających proces usamodzielnienia;
  2. osób biernych zawodowo i bezrobotnych;

W ramach projektu planowane są różnego rodzaju formy wsparcia, zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz aktywizacji edukacyjnej m.in.:

– warsztaty/spotkania/zajęcia/wyjazdy integracyjne, których celem będzie podnoszenie kompetencji społecznych, wiary we własne siły, samooceny, motywacji, predyspozycji społecznych;

– działania o tematyce prozdrowotnej (w tym dbania o komfort psychiczny, przeciwdziałanie stresowi, poznawanie technik relaksacji);

– warsztaty dot. przeciwdziałania agresji, uzależnieniom (w tym cyfrowym – od smartfonów, mediów społecznościowych);

– warsztaty dot. zarządzania własnym budżetem, wchodzenia w dorosłe życie;

– działania o charakterze rekreacyjnokulturalnym (w tym wyjazdy, spotkania, których celem będzie poznanie regionu, kultury, tradycji);

– kursy/szkolenia zawodowe (zakończone uzyskaniem kwalifikacji zawodowych);

– poradnictwo i pośrednictwo indywidualne i grupowe prowadzone przez doradców zawodowych;

– prawo jazdy kat. B.

– inne wynikające z indywidualnej ścieżki reintegracji Uczestnika Projektu

Rodzaj i forma udzielanego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb Uczestników Projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w PCPR, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 310. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprwschowa.pl

Formularz ankiety dostępny jest w PCPR, Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa w pokoju nr 310 oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprwchowa.pl.

Ankieta rekrutacyjna

Ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona.