Projekt współfinansowany ze œ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 09.01.2015r. wybrano:

– do przeprowadzenia poradnictwa prawnego

Pana Krzysztofa KuŸnickiego


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku postępowania, na podstawie analizy złożonych ofert na usługę hotelowa dla uczestników projektu “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę:

TANZANIT Medica Sp. z o.o.

Jesionka 58

67-415 Kolsko

Oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny i zgodna z wymogami okreœlonymi w zapytaniu.


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi hotelowejPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczšcych przeprowadzenia  usługi hotelowej dla uczestników projektupn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie…


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYKierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z zwišzku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  zaprasza do złożenia oferty,  na przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników projektu pn. “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” realizowanego ze ?œrodków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

szczegóły oferty…


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 08.10.2014r. na podstawie analizy złożonych ofert wybrano najkorzystniejszš ofertę na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B:

OSK Tobiasz Abel

TAH-CORPORATION PLUS

ul. Kasprowicza 17

64-100 Leszno


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 14.10.2014r. wybrano:

– do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym

Pana Jarosława Łasek


INFORMACJA O WYBORZE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczšce usługi na przeprowadzenie przewozu osób Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że wybrano  ofertę:

“HIL-BUS”

Krystyna Hilarska

Siedlnica 21

67-400 Wschowa


INFORMACJA O WYBORZE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczšce usługi na przeprowadzenie kursów zawodowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że wybrano  ofertę:

Centrum Edukacji i Doradztwa

“MADA”

ul. Obr. Pokoju 10

67-200 Głogów


INFORMACJA O WYBORZE

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczšce usługi na przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że wybrano najkorzystniejszš ofertę:

Przychodnia Rehabilitacyjna

ul. Zielony Rynek 7

67-400 Wschowa


INFORMACJA O WYBORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie złożenia ofert z dnia 12.09.2014r. wybrano:

– do przeprowadzenia spotkań integracyjnych dla rodziców wraz z dziećmi

Paniš Elizę Lektarskš


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi przewozu osóbPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczšcych przeprowadzenia usługi przewozu osób – uczestników projektupn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie…

załšcznik…


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursów zawodowychPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczšcych przeprowadzenia usługi kursów zawodowych dla uczestników projektupn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie…

załšcznik…


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi rehabilitacji leczniczejPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczšcych przeprowadzenia usługi rehabilitacji leczniczej dla 8 uczestników projektupn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie…

załšcznik…


II ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYKierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z zwišzku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ponownie zaprasza do złożenia oferty,  na przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym dla uczestników projektu pn. “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” realizowanego ze ?œrodków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły oferty…


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi kursu prawa jazdy kategorii BPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do składania ofert dotyczšcych przeprowadzenia usługi kursu prawa jazdy kategorii B  w ramach projektu pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” współfinansowanego przez Unię Europejskš w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zapytanie…załšcznik…


UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, ze nabór ofert na przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym dla uczestników projektu pn. “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” realizowanego ze ?œrodków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie zostaje unieważniony z powodu braku ofert.


INFORMACJA O WYBORZEPCPR we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 12.09.2014r. wybrano:

– do przeprowadzenia spotkań dotyczšcych alternatywnych form spędzania czasu wolnego

Paniš Martę Peplińskš

– do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego

Paniš Katarzynę Ludwiczak


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYKierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z zwišzku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty,  na przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera oraz wykorzystania go w życiu codziennym dla uczestników projektu pn. “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015” realizowanego ze ?œrodków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Szczegóły oferty…


INFORMACJA O WYBORZE

PCPR we Wschowie informuje, że w wyniku odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert z dnia 12.09.2014r. wybrano:

– do przeprowadzenia poradnictwa specjalistycznego – terapii psychologicznej oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych

Paniš Helenę Zarzeckš

– do przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego

Paniš Natalię Grabarskš

– do przeprowadzenia indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego

Paniš Barbarę Białek


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYKierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z zwišzku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty,  na przeprowadzenie poniższych zajęć w ramach realizowanego projektu  pn. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015 realizowanego ze ?œrodków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.I Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego – terapii psychologicznej, konsultacji psychologicznych uczestnikom projektu celem niwelowania skutków zaburzeń emocjonalnych, problemów rodzinnych, przeprowadzenie zajęć grupowych dla uczestników projektu w zakresie podnoszenia ich kompetencji życiowych, umiejętno?ci interpersonalnych,  umiejętno?ci opiekuńczo-wychowawczych.

II Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego w zakresie  aktywnych metod poszukiwania pracy oraz podniesienia własnych kompetencji  zawodowych, przygotowanie indywidualnego planu zawodowego dla uczestników Projektu.III Przeprowadzenie spotkań dotyczšcych alternatywnych form  spędzania czasu wolnego poprzez wykorzystanie różnych technik arteterapeutycznych zaktywizowania uczestników projektu do wielorakich kreatywnych działań, podejmowanie działania majšcych  pozytywny wpływ na kondycję psychofizycznš osób.IV Przeprowadzenia zajęć grupowych z języka niemieckiego stopnia podstawowego, nauczanie uczestników projektu podstaw języka niemieckiego w formie zajęć grupowych, opracowanie programu zajęć grupowych, sprawdzenie wiedzy i umiejętno?ci uczestników projektu z zakresu języka niemieckiego na poczštku oraz na końcu zajęć.Przeprowadzenia zajęć grupowych z języka angielskiego stopnia podstawowego, nauczanie uczestników projektu podstaw języka angielskiego w formie zajęć grupowych, opracowanie programu zajęć grupowych, sprawdzenie wiedzy i umiejętno?ci uczestników projektu z zakresu języka angielskiego na poczštku  oraz na końcu zajęć.VI Przeprowadzenie spotkań integracyjnych dla rodziców wraz z dziećmi, organizacja różnych metod pracy w œ?rodowisku rodzinnym, ukazanie alternatywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego przez rodziców i dzieci, a także w miarę potrzeb opieka nad dziećmi w czasie zajęć projektowych rodziców.

 Szczegóły oferty…


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

 ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015�

współfinansowanego ze œ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Nabór uczestników do projektu pt. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015r. trwa do 22.08.2014r.

Ankieta…

Szczegółowe informacje…


OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU  NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko pracownika socjalnego została wybrana:

Pani Magdalena Czyczyk   zam. Szlichtyngowa


OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU  NA STANOWISKO KOORDYNATORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko koordynatora projektu została wybrana:

Pani Jolanta Chiciak   zam. Wschowa


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Lista kandydatów spełniajšcych wymagania formalne:

             Pani Magdalena Czyczyk          zam. Szlichtyngowa

Pani Katarzyna Cichoszewska   zam Dębowa Łęka


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO KOORDYNATORA

Lista kandydatów spełniajšcych wymagania formalne:

Pani Jolanta Chiciak   zam. Wschowa


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO KOORDYNATORA

więcej…


OGŁOSZENIE O NABORZE  NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na  stanowisko Pracownika socjalnego do projektu  pn. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015r realizowanego ze ?œrodków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

więcej…


W zwišzku z  rozpoczęciem kolejnej edycji projektu pt. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie, zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna uczestników  projektu poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych, rozwój zdolno?ci interpersonalnych oraz zwiększenie szans na rynku pracy.

Projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2014 roku.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku aktywno?ci zawodowej (15-64 lata) korzystajšcych ze œ?wiadczeń pomocy społecznej* oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.:

●  osób niepełnosprawnych,

– bezrobotnych lub/i nieaktywnych zawodowo 

– zatrudnionych

● rodzin zastępczych,

● usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i  

   placówek opiekuńczo-wychowawczych

* Okres korzystania ze ?œwiadczeń nie jest okreœlony, może to być trwałe   korzystanie ze ?œwiadczeń, jak i również korzystanie na okoliczno?ć projektu.

Kierownik  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie  ogłasza nabór na  stanowisko Koordynatora do projektu pn. ?Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie 2014/2015 realizowanego ze œ?rodków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.