Na terenie Powiatu Wschowskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Dom znajduje się przy ul. Pl.Św.Jana 1 i jest typem placówki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Liczy 60 miejsc. Mieszkańcami domu są przede wszystkim osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie chodzą i nie mówią, dlatego też Dom świadczy usługi dla osób wymagających całodobowej opieki. Przebywają w nim dzieci, młodzież oraz osoby starsze, które są nieprzystosowane do zmian otoczenia i środowiska zamieszkania. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia uwzględniając ich sprawność fizyczną i psychiczną. Każdy z mieszkańców może liczyć na wszechstronną opiekę, zakres świadczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W Domu prowadzone są zajęcia w oparciu o metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom oferuje również różne formy terapii i zapewnia stałą rehabilitację. Sprawniejsi mieszkańcy Domu uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie oraz korzystają z zajęć rewalidacyjnych.

Dom spełnia wszystkie standardy obowiązujące w domach pomocy społecznej. W 2006r. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety otrzymało od Wojewody Lubuskiego bezterminowe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wschowie.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Wschowie jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

Procedura umieszczania osoby wymagającej całodobowej opieki w DPS

Do Domu Pomocy Społecznej we Wschowie mogą być przyjęte  osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagające całodobowej opieki, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić odpowiedniej pomocy w środowisku w formie usług opiekuńczych.
Decyzję o skierowaniu do DPS we Wschowie oraz decyzję o odpłatności wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) ze względu na miejsce zamieszkania w dniu kierowania do dps.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia:

– postanowienie sądu rodzinnego (gdy chodzi o umieszczenie osoby
  małoletniej),
– pisemna prośba osoby zainteresowanej przyjęciem – rodziców lub
  opiekuna prawnego,
– wywiad środowiskowy,
– opinia dotycząca stopnia sprawności,
– zaświadczenie o stanie zdrowia,
– wyniki badań lekarskich,
– wypisy ze szpitala,
– zaświadczenie lub opinia psychologa ,
– zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osoby z
  zaburzeniami psychicznymi),
– aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający
  źródło dochodu rodziny i dziecka,
– akt urodzenia,
– potwierdzenie zameldowania na pobyt stały,
– orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć
  rewalidacyjno-wychowawczych.

Po złożeniu odpowiednich dokumentów, ośrodek pomocy społecznej wybiera dom pomocy społecznej, który odpowiada stanowi zdrowia osoby ubiegającej się i wydaje decyzję kierującą, a następnie powiat, na terenie którego funkcjonuje dom pomocy społecznej wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w dps.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich
    przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy
    społecznej,
    – przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają
      obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi
      pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
    a w przypadku dziecka przedstawiciel ustawowy z dochodów
    dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi:
    a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest
         wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie
         gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostające po
         wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium,
    b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na
        osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę
        w rodzinie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu
        opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy
    społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem
    utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi
    przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W przypadku, jeżeli rodzina nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania dziecka w Domu, pokrywa je w całości gmina, na terenie której zamieszkuje osoba umieszczona w DPS.


Istnieje także możliwość zwolnienia osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, na ich wniosek częściowo lub całkowicie z tej opłaty w szczególności jeżeli:

 – wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy
   społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,


 – występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała
   choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny,
   straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych
   zdarzeń losowych,


 – małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego
   świadczenia lub wynagrodzenia,


 – osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie
   wychowuje dziecko.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana ubiega się o zwolnienie z odpłatności, powinna dołączyć pisemną prośbę z uzasadnieniem swojej sytuacji materialno – bytowej a także przyczyny ubiegania się o zwolnienie.

Zobacz pełną informację o działalności Domu Pomocy Społecznej we Wschowie.

Informacja jest w formie ulotki przygotowanej do druku.

Dom Pomocy Społecznej   
   Pl. Św. Jana 1
            67 – 400 Wschowa           

 tel. (065) 540 – 22 – 27

fax. (065) 540 – 22 – 88

 e – mail dps.wschowa@neostrada.pl