KANDYDACI NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

Jakie warunki trzeba spełnić żeby zostać rodziną zastępczą?

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym);
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej muszą też ukończyć szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające spełnienie warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji oraz pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka obowiązane są do:

 • poinformowania starosty o każdej zmianie danych (patrz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 • przedstawiania co 2 lata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej)
 • wykonanie aktualizacji opinii psychologiczno-pedagogicznej o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej co 2 lata, w PCPR we Wschowie.