Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt. Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł lub zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samoocenyoceny podmiotu PCPR we Wschowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Ciepła-Nowak.
 • E-mail: pcprwschowa@o2.pl
 • Telefon: 65 5401758

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ma swoją siedzibę w budynku
Starostwa Powiatowego we Wschowie (III piętro). Jest to budynek wspólny z Sądem
Rejonowym we Wschowie. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy każdym wejściu na
zewnątrz budynku należy pokonać jeden stopień schodów. Stopnie te są oznaczone w sposób
kontrastowy względem powierzchni chodnika. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz
budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni
schodów. Przy wejściu od strony wschodniej budynku znajduje się podjazd dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd ten kończy swój
bieg przy drzwiach wejściowych na parterze budynku prowadzących do korytarza Sądu
Rejonowego. Przy drzwiach zamontowany jest wideo domofon oraz przycisk dzwonka
wzywający pracowników ochrony do otwarcia drzwi. Budynek wspólny Sądu Rejonowego i
Starostwa Powiatowego posiada jeden dźwig osobowy z komunikatami głosowymi i
oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie
osobom na wózkach. Do budynku i wszystkich pomieszczeń PCPR można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani
oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo
widzących. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie nie posiada toalet
przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych. Toaletę taką z właściwym
oznaczeniem na drzwiach, posiada Sąd Rejonowy i mieści się ona na parterze przy schodach
wejściowych. Toaleta ta nie jest jednak ogólnie dostępna, bowiem znajduje się w ciągu
pomieszczeń należących do Sądu Rejonowego. Jednak w razie konieczności skorzystania z
toalety przez petenta Starostwa i PCPR, pracownicy sekretariatu Wydziału Karnego
udostępnią klucze od WC osobie niepełnosprawnej. Miejsce postojowe dla osób
niepełnosprawnych usytuowane jest od północnej strony budynku Starostwa, przy budynku
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przy budynku CKZiU. W budynku oznaczono drogi
ewakuacyjne. Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna
poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy
urzędowe.

W budynku, w którym znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ma pętli
indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest
wspomaganie słyszenia.