KLAUZULA INFORMACYJNAdotycząca ochrony danych osobowychw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowiezgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą we Wschowie , ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel. 65/540 17 58, adres e-mail: pcprwschowa@o2.pl.

2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań określonych w przepisach prawa.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych w przepisach prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ich zrealizowanie.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda ba przetwarzanie danych osobowych.

 Obowiązujące akty prawne

Ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 (Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 ( Dz. U. z 2007 Nr, 230 poz. 1694)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 ( Dz. U. 2014  poz. 1937)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 926)

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. (M.P. z dnia 3 sierpnia 1997r. Nr 50, poz. 475)

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ( Dz. U. 2018 poz. 650 z późn. zm)

Strategie, programy

Uchwała Nr XXVI/154/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 lutego 2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2018-2024.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2018-2024.

Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim w latach 2014-2024

Inne

Zasady udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r. w zakresie rehabilitacji społecznej.