Obowiązek informacyjny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.            Administratorem danych osobowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 15 78, email: sekretariat@pcprwschowa.pl

2.            Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@odoplus.pl, tel.: 533 80 70 40.

3.            Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO  w związku z przedmiotową sprawą

4.            Dane udostępnione przez Panią/Pana  nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.            Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum państwowym

6.            Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań określonych w przepisach prawa.

7.            W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8.            Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.            Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Obowiązujące akty prawne

Ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 (Dz. U. 2018 poz. 511 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 ( Dz. U. z 2007 Nr, 230 poz. 1694)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
 ( Dz. U. 2014  poz. 1937)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
 (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 926)

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. (M.P. z dnia 3 sierpnia 1997r. Nr 50, poz. 475)

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ( Dz. U. 2018 poz. 650 z późn. zm)

Strategie, programy

Uchwała Nr XXVI/154/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 lutego 2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2018-2024.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wschowskim na lata 2018-2024.

Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim w latach 2014-2024