REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

     Celem rehabilitacji zawodowej jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do pracy zgodnie z możliwościami i jeśli to możliwe, kwalifikacjami zawodowymi.
   Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w zwykłym środowisku pracy przyczynia się do do ich samorealizacji. Praca zawodowa zapewnia samodzielność społeczną i niezależność ekonomiczną osoby niepełnosprawnej, przyczynia się do procesu integracji i jest najwyższym kryterium rehabilitacji społecznej i zawodowej.
  

Rozwiązania przewidziane w ustawie w ramach rehabilitacji zawodowej adresowane są do:

– osób niepełnosprawnych, które nie osiągnęły wieku
  emerytalnego, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie
  pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające
  w zatrudnieniu,

– osób zatrudnionych,  

– osób prowadzących  działalność gospodarczą albo własne lub
  dzierżawione gospodarstwo rolne.

– pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej od dnia 01.01.2008r. realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie.