… dziecko, dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia…

… Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub w przypadku, gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa: tego rodzaju opieka może obejmować, między innymi umieszczenie w rodzinie zastępczej, adopcję…

Konwencja o Prawach Dziecka

Tak wiele się wokół nas dzieje, że w natłoku codziennych zajęć , zabiegani i zmęczeni nie dostrzegamy często problemów społecznych ,które nas otaczają. Jest ich wiele, lecz jeden z nich, ten szczególnie bliski sercu, chyba każdemu z nas – to dziecko pozbawione miłości i opieki rodziców. Aż się nie chce wierzyć, że to możliwe, iż w dalszym ciągu tak wiele dzieci pozostaje w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, niektóre spędzą w nich nawet kilkanaście lat. W ostatnich latach zaszły bardzo duże zmiany w całym systemie pomocy społecznej, zarówno na poziomie gminy, jak i powiatu. Rozbudowano między innymi system pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców. Jednym z głównych założeń tego systemu jest rozwój rodzinnej opieki zastępczej. Obecnie chyba nikt już nie ma wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla dzieci opuszczonych przez rodziców jest organizowanie im opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, czy w małych kameralnych placówkach.

Nie zamykaj serca – daj szansę dziecku !

Rodzina zastępcza jest formą opieki nad małoletnim dzieckiem w sytuacji gdy rodzice biologiczni mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej całkowicie pozbawieni. Rodzina zastępcza zostaje ustanowiona przez sąd. Rodziny zastępcze wszelkiego typu tworzone są w celu zapewnienia pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców z różnych powodów, najczęściej ich niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych spowodowanej min. alkoholizmem lub innymi uzależnieniami, ubóstwa, sieroctwa, czy ciężkich chorób. Dziecko pozbawione opieki rodziców w pierwszej kolejności powinno być umieszczone w rodzinie zastępczej, a dopiero w sytuacji braku takiej możliwości w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pomysł jest na pewno słuszny i nieporównywalnie lepszy dla dziecka lecz niestety trudny do zrealizowania, ponieważ w dalszym ciągu brakuje  kandydatów, którzy chcieliby stworzyć potrzebującym dzieciom dom przepełniony miłością i ciepłem rodzinnym.

Dlatego też apelujemy do wszystkich ludzi mających wrażliwe serca, którzy chcieliby je otworzyć dla dzieci pozbawionych opieki rodziców o rozważenie możliwości podjęcia się roli opiekuna w formie rodziny zastępczej. Wiele dzieci chce zostać częścią kochającej i troszczącej się rodziny. Spełnij marzenie choć jednego z nich i zostań dla niego rodziną zastępczą!

Tworząc rodzinę zastępczą stajesz się darem dla innych…

Rodziny zastępcze od wielu lat pełnią istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem. Zadaniem każdej rodziny zastępczej jest sprawowanie osobistej opieki nad powierzonym jej dzieckiem,  zapewnienie mu warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia. Rodzina zastępcza musi współpracować z sądem rodzinnym, a także Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zobowiązana jest przy wykonywaniu swojej funkcji do kierowania się przede wszystkim dobrem dziecka i poszanowaniu jego praw do wiedzy o swoim pochodzeniu, w oraz podtrzymywaniu kontaktu z rodziną naturalną. 

Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim jeżeli spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 Kandydaci muszą więc spełniać następujące kryteria:

– dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– nie być pozbawionymi władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie może im być ograniczona ani zawieszona,

– wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

– nie mogą być ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,

– być zdolnymi do sprawowania właściwej opieki  nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Osoby, które podejmą się wyzwania i zostaną rodziną zastępczą mogą liczyć na pomoc i wsparcie pracowników naszego Centrum. Każda z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wschowskiego ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z konsultacji psychologa, radcy prawnego oraz specjalisty pracy z rodziną w ramach Punktu Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej znajdującego się przy PCPR. W razie potrzeby pomocą służą również pozostali pracownicy Centrum.

Rodziny zastępcze otrzymują także z PCPR wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Świadczenia te są zróżnicowane ze względu na stopień pokrewieństwa rodziny zastępczej z dzieckiem oraz na dochód dziecka.

System opieki nad dzieckiem i rodziną reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. W rodzinnej pieczy zastępczej wyróżnia się:

1.    Rodziny zastępcze:

a. spokrewnione – sytuacja, gdy rodziną zastępczą są dziadkowie lub rodzeństwo dziecka,

b.    niezawodowe – rodziną zastępczą jest dalsza rodzina dziecka, np. wujostwo lub osoby niespokrewnione z dzieckiem. W rodzinie tej może przebywać maksymalnie troje dzieci natomiast w przypadku rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej i pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej może być umieszczona większa liczba dzieci.

c.     zawodowe, w tym:

·         zawodowe specjalistyczne, w których mogą przebywać dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, niedostosowane społecznie bądź małoletnie matki z dziećmi,

·         zawodowe o charakterze pogotowia rodzinnego, w którym przebywają dzieci do czasu unormowania ich sytuacji prawnej, nie dłużej jednak niż na okres 4 m-cy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony o 8 m-cy lub do zakończenia postępowania sądowego.

2.    Rodzinny dom dziecka, w którym może przebywać nie więcej niż 8 dzieci, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, a w razie konieczności, za zgodą prowadzącego rodzinny dom dziecka i po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej można umieścić rodzeństwo.

3.    Rodzina pomocowa, która wspiera rodzinę zastępczą bądź rodzinny dom dziecka przyjmując dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach, pobytem w szpitalu lub w nieprzewidzianych sytuacjach czy zdarzeniach losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przy PCPR we Wschowie działa Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej. Głównym celem Zespołu jest wsparcie i pomoc rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wszystkich zainteresowanych tematem rodzinnej opieki zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie III piętro,  pok. 312 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 celem uzyskania szerszych informacji na ten temat. Kontakt telefoniczny:      65 540 89 55.


Wybrane wiersze laureatów  konkursu plastyczno-literackiego “Oto szczęśliwa rodzina”

Szczęśliwa rodzina
w której wszystkie codzienne kłopoty
rozwiązuje się wspólnie
Szczęśliwa rodzina
której nikt w żaden sposób
nie zdoła rozdzielić
Szczęśliwa rodzina
w której każdy kocha
Szczęśliwa rodzina
w której nikt nikogo
nie odtrąca i nie porzuca
ciężkich, trudnych i smutnych
nigdy nie zgaśnie

Wszyscy razem się weselą
i wszyscy smucą
Jeden wspiera drugiego
jeden drugiego broni

A kiedy przyjdzie taka chwila
w której będzie trzeba się pożegnać
zostaje nadzieja że wszyscy kiedyś
znów się spotkają
 

Marta Ścisłowska


Szczęśliwa rodzina,
Miło dzień zaczyna.
Mama podaje śniadanie,
Tata mówi: dziękuję kochanie.
Dzieci do szkoły już się wybierają,
Posprzątać po sobie nie zapominają.

Choć w szkole miło czasem bywa,
Najchętniej w swym domu się przebywa.
W domu czeka mama, tata, siostra, pies,
Tam wesoło zawsze jest.
Jest radośnie i przyjemnie tutaj,
Szczęścia w życiu tu się szuka.

W radosnym domu wszyscy się kochają,
Nigdy o sobie nie zapominają.
Mama ma dla nas wszystkich czas,
Tata zawsze wspiera nas.
Z siostrą bawię się wspaniale,
O wakacjach mówimy stale.

Goście chętnie nas odwiedzają,
Tajemnic wielkich przed nami nie mają.
W naszym domu świetni się bawimy,
Nigdy z siostrą się nie kłócimy.
I choć czasem smutek mi doskwiera,
 

A gdy przychodzi czas wakacji,
Nie ma żadnych kombinacji.
Wszyscy zgodnie planujemy,
Gdzie się teraz wybierzemy.
Moja rodzina zda każdy test.

Bo szczęśliwa rodzina,
To mile spędzona każda chwila.
Szczęśliwi jesteśmy, bo jesteśmy rodziną,
Dlatego cieszyć się trzeba każdą godziną.
Gdy jeden drugiego szanuje.

Monika Pinke