ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I SPRZĘT POMOCNICZY 

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.
 

Są to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie,  ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe , pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne.

Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:
 

 • uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie),
   
 • zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Informacji o wykazach przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w PCPR.

Jeżeli ktoś ma problemy w sfinansowaniu udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego, powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które może zrefundować koszty takiego zaopatrzenia. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. określa, kto z takiej pomocy może skorzystać. Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez osobę niepełnosprawną dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać
kwoty:

 • 50%  przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U.            z 2002, Nr 96, poz. 861 z późn.zm.) wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w PCPR, wynosi:
 

 • do 100% kosztów udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, jeżeli taki udział jest
  wymagany,
 • do 150% kwoty limitu na dany sprzęt, jaki został wyznaczony przez NFZ, oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Zatem, jeżeli np. limit na protezę wynosi 600 zł, a cena protezy przekracza taką kwotę, to z PCPR-u można uzyskać maksymalnie 900 zł (czyli 150% kwoty limitu) i w sumie osoba niepełnosprawna może dysponować kwotą 1500 zł.

 

Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny    w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100% tego
udziału.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

 • odpowiedni wniosek o dofinansowanie,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • udokumentowane dochody (zaświadczenie z zakładu pracy lub też odcinek renty),
 • fakturę zakupu lub inny dokument potwierdzający zakup,
 • kopię zrealizowanego zlecenia ( kartę zaopatrzenia comiesięcznego) na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze podbitą za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę.

Uwaga:

NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconego sprzętu, nabytego pełnopłatnie, z pominięciem refundacji ze strony Funduszu.
Wnioski pobiera się i składa w Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, które mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ul. Pl.Kosynierów 1c, III piętro, pok. 309.