ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z obowiązującą regulacją dotyczącą orzecznictwa o inwalidztwie, należy pamiętać, że ilekroć mowa jest o “stopniu niepełnosprawności” należy przez to rozumieć odpowiednio osoby posiadające orzeczenie:

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (dotychczasowa I grupa inwalidzka)
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy (dotychczasowa II grupa inwalidzka),
 • o lekkim stopniu niepełnosprawności lub częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego (dotychczasowa III grupa inwalidzka).
   

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym ( dawna I grupa inwalidzka) mają prawo do:

 • 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko w klasie 2 pociągów osobowych,
 • 37% ulgi w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC
 • 37% ulgi w autobusach PKS pospiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych
 • karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych
 • zwolnień od opłat abonamentowych za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności,
 • 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16 rok życia i tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Uprawnienie dotyczy także opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, przy czym opiekun tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną w tym samym lokalu.

UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy, a które nie ma skończonych 16 lat, to ulga Ci nie przysługuje, nawet jeśli jesteś zameldowany pod tym samym adresem (podstawa prawna Uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 z 2001 roku).

Dodatkowo mają prawo do:

 • ulgowych biletów do muzeów,
 • do odliczeń niektórych wydatków od dochodu,
 • bezpłatnych usług doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu (zapotrzebowanie na usługę zgłasza się na poczcie, w miejscu zamieszkania), ponadto placówki pocztowe muszą wydzielić stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb.
   

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka) mają prawo do:

 • karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
 • zwolnień z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów, tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku,
 •  50% rabatu rta usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko w przypadku uszkodzenia słuchu i mowy i tylko dorośli i dzieci, które ukończyły 16. rok życia.
  Uwaga: Jeśli jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku bądź mowy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale poniżej 16 roku życia, to zniżka Ci nie przysługuje (podstawa prawna: uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01 z 2001 r,).
   

Osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim mają prawo do:

 • karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
   

Osoby niewidome nie będące osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do:

 • 37% ulgi na przejazdy w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz w autobusach PKS (na podstawie jednego z dokumentów stwierdzających inwalidztwo),
 • do 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla swojego przewodnika towarzyszącego w podróży (osoby niewidomej lub ociemniałej), który musi mieć ukończone 13 lat.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a studenci do 26 roku życia, ich rodzice lub opiekunowie
mają prawo:

 • 78% ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2 klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie – biletów jednorazowych).
   
 • Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność:
 • dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły albo szkoły wyższej (innej placówki o charakterze oświatowym):
 • legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych,
 • legitymacja szkolna albo studencka wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły:
 • wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową niezdolność do pracy,
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ.
  UWAGA: Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne dodatkowo, oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie) określające:  miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, lub na turnusie rehabilitacyjnym, – odpowiednio (w drodze powrotnej), potwierdzające stawienie się na badaniach, konsultacji, turnusie itp.
 • rodzice lub opiekunowie mogą korzystać z ulgowych przejazdów PKP lub PKS na podstawie wymienionych powyżej, w punkcie dokumentów podopiecznych (dotyczy to również zaświadczeń),
 • bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej z podaną trasą dojazdu (dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkól specjalnych). Do bezpłatnego przejazdu ma prawo również opiekun dziecka na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę, z podaną trasą dojazdu.


   

Podstawa

Ustawa z dn. 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 98.64.414 z pńźn.zm.), ustawa z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 92.54.254 z pozn. zni.). Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 97.98.602 z późn. zm.l, Ustawa z cin. 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 00.73.853 z pózn. zm.l, Uchwała Zarządu TPS.A.
z dn. 16.10.2001 r. nr 166/01, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.12.2002 r.. [Dz. U. z 2002 nr 21 7, poz 1832). Dz.U. 03.73.668 z 2003.04.30; Dz.U. nr 21, poz. 124, z 1983 r. nr 8, poz. 42 i 1984 r. nr 28, poz.144; Dz.U. z 2002 r.nr42, poz. 371 i nr 181. poz. 1515. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2001r