W myśl przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 96 poz.861,z późn. zm.) dofinansowaniu podlegać może likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 Zgodnie z definicją słownikową bariery architektoniczne oznaczają wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Natomiast przez pojęcie bariery techniczne rozumie się bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.
Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych i technicznych

 • O likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub
  użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
   

●  O likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnoprawne jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 Wysokość dofinansowania

·        Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Tryb postępowania

 • Pobranie wniosku z PCPR.
 • Złożenie kompletnego wniosku.
 • Rozpatrzenie wniosku przez komisję.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

 • Dostarczenie do PCPR – szkicu i szczegółowego kosztorysu na wykonanie prac – dot. bariery architektonicznej lub oferty cenowej wnioskowanego sprzętu – bariera techniczna. Zawarcie umowy pomiędzy wnioskodawcą a PCPR (lub osobą upoważnioną reprezentującą osobę niepełnosprawną).
 • Zgłoszenie zakończenia prac lub zakup sprzętu.
 • Odbiór barier przez pracowników PCPR -u i inspektora nadzoru.
 • Przelew środków nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę na Wnioskodawcę.

Niezbędne dokumenty:

 • Kompletny wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w wniosku.

Dodatkowe informacje

 • Wnioski mogą być składane w każdym czasie do wyczerpania środków  PFRON.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat  przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednio na ten cel środki z PFRON.
( wyjątek stanowi likwidacja barier architektonicznych, na którą można otrzymać dofinansowanie corocznie)
 

Jeżeli jednak osoba podpisała umowę o dofinansowanie jednej z barier np. tylko architektonicznej może ubiegać się o dofinansowanie bariery technicznej w następnym roku.

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

 • O likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie z PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się.

Wysokość dofinansowania      ●  Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80%
         kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości
         piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Tryb postępowania

 • Pobranie wniosku z PCPR.
 • Złożenie wniosku w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami. Składanie wniosków jest możliwe w każdym czasie.
 • Zaopiniowanie wniosku przez Komisję powołaną do rozpatrywania wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisanie umowy pomiędzy PCPR a osoba niepełnosprawną (lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem).
 • Do podpisania umowy konieczne jest przedstawienie w PCPR oferty sprzętu, który zamierza się zakupić.
 • Dokonanie zakupu sprzętu zgodnie z warunkami umowy.
 • Wpłata udziału własnego, tj. min.20% kosztów zakupu.
 • Dostarczenie do PCPR oryginału faktury zakupionego sprzętu.
 • Ocena merytoryczna i finansowa przedstawionej faktury. W przypadku braku zastrzeżeń  realizacja przelewu na kwotę przyznanego dofinansowania.

   

Wymagane dokumenty

      •  Kompletny wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w
          wniosku.

Dodatkowe informacje

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne.