INFORMATOR DLA USAMODZIELNIAJĄCYCH SIĘ WYCHOWANKÓW

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej “osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

  1. przyznaje się pomoc na:

  • kontynuowanie nauki 
  • usamodzielnienie 
  • zagospodarowanie 

2. udziela się pomocy w uzyskaniu:

  • odpowiednich warunków mieszkaniowych 
  • zatrudnienia 

3. przyznaje się pomoc na:

POMOC NA KONTYNOWANIE NAUKI

Pomoc na kontynuowanie nauki jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

  • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
  • rok – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:
– w szkole;
– w zakładzie kształcenia nauczycieli;
– w uczelni;
– na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.


Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi 526 zł miesięcznie.
Pomoc na kontynowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia.
Pomoc, na kontynowanie nauki przysługuje w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.