You are currently viewing PROJEKT  “AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POWIATU WSCHOWSKIEGO”

PROJEKT “AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POWIATU WSCHOWSKIEGO”

PCPR we Wschowie zaprasza do udziału w projekcie

pn. „Aktywizacja mieszkańców Powiatu Wschowskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w miesiącu styczniu 2024r. planuje rozpocząć rekrutację Uczestników do projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców Powiatu Wschowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

 Realizacja projektu planowana jest w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r. w partnerstwie z firmą „EMAT” HRC z siedzibą w Wolsztynie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 40 mieszkańców Powiatu Wschowskiego poprzez działania zawodowe, społeczne, edukacyjne oraz rekreacyjnokulturalne.

Uczestnikami projektu mogą być:

– osoby bezrobotne i bierne zawodowo,

– pełnoletni wychowankowie z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,

– osoby z niepełnosprawnościami.

Jedną z największych zalet projektu będzie dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników projektu. Ponadto w dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny.  Osoby biorące udział w projekcie będą też mogły liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami.

W ramach projektu planowane są różnego rodzaju formy wsparcia, zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz aktywizacji edukacyjnej m.in.:

– warsztaty/spotkania/zajęcia/wyjazdy integracyjne których celem będzie podnoszenie kompetencji społecznych, wiary we własne siły, samooceny, motywacji, predyspozycji społecznych;

– działania o tematyce prozdrowotnej (w tym dbania o komfort psychiczny, przeciwdziałanie stresowi, poznawanie technik relaksacji);

– warsztaty dot. przeciwdziałania agresji, uzależnieniom (w tym cyfrowym – od smartfonów, mediów społecznościowych);

– warsztaty dot. zarządzania własnym budżetem, wchodzenia w dorosłe życie;

– działania o charakterze rekreacyjnokulturalnym (w tym wyjazdy, których celem będzie poznanie regionu);

– kursy/szkolenia zawodowe (zakończone uzyskaniem kwalifikacji zawodowych);

– poradnictwo indywidualne i grupowe prowadzone przez doradców zawodowych;

– pośrednictwo zawodowe;

– prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do wypełnienia i złożenia ankiety rekrutacyjnej osobiście lub listownie w PCPR, ul. Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 310. Ankietę (skan) można także wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprwschowa.pl

Formularz ankiety dostępny jest w PCPR, Pl. Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa w pokoju nr 310 oraz na stronie internetowej PCPR: www.pcprwchowa.pl.

Ilość Uczestników w projekcie jest ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY