You are currently viewing Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Wschowskiego

Szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Wschowskiego

W dniu 15.12. 2023 r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pn. „Praca z dzieckiem dotkniętym przemocą w świetle zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Wschowskiego. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji kadry w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych i pomocowych dotyczących przeciwdziałania przemocy tj. pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodziny, policji, kuratorów, pedagogów, psychologów, oraz wychowawców. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę na temat sytuacji dziecka w związku ze zmianami przepisów dotyczących m. in. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i procedury „Niebieskie Karty”. Nabyli umiejętność wszczynania procedury ,Niebieskie Karty” w przypadku stosowania przemocy wobec dziecka. Pozyskali wiedzę na temat pracy grupy diagnostyczno-pomocowej. Zapoznali się z procedurą postępowania podczas zapewnienia dziecku ochrony w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową. Szkolenie prowadziła Pani psycholog Marlena Narewska.