You are currently viewing Do 30 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Do 30 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Oddział PFRON w Zielonej Górze przypomina, że do 30 listopada 2023 r.
trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w
związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

WNIOSKI SKŁADA SIĘ DO REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W
ZIELONEJ GÓRZE: 65-042 ZIELONA GÓRA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36, TEL. 68
323 19 24 LUB 25, E-MAIL: SEKRETARIAT@ROPS.LUBUSKIE.PL

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom nie
będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch
lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli
spełniają łącznie następujące warunki:

a) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi
nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal
posiadaczami części lub całości nieruchomości,

b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych
źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości
nieobjętej dofinansowaniem,

c) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w
przepisach prawa budowlanego.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

a) 50% – w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący
przedsiębiorcą,

b) 30% – w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot będący
przedsiębiorcą.