You are currently viewing PCPR we Wschowie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Wschowskim – III edycja”

PCPR we Wschowie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Wschowskim – III edycja”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że planuje w miesiącu wrześniu 2022r. rozpocząć rekrutację Uczestników do projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – III edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Realizacja projektu planowana jest od  1 września 2022 roku do 30 września 2023 roku, w partnerstwie z Fundacją Przedsiębiorczości Społecznej z siedzibą w Głogowie.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 26 mieszkańców Powiatu Wschowskiego, w tym 2 osób z niepełnosprawnościami, poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Uczestnikami projektu mogą być:

– osoby z niepełnosprawnościami, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub ją opuszczający, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone.

Jedną z największych zalet projektu będzie dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb                i możliwości wszystkich Uczestników. Ponadto w dążeniu do realizacji założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym Uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Osoby biorące udział w projekcie będą mogły też liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiednich form aktywizacji na każdym etapie projektu, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia, zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i również zawodowej m.in.:

– poradnictwo specjalistyczne

– warsztaty kształtujące kompetencje społeczne

– warsztaty kształtujące kompetencje opiekuńczo – wychowawcze

– zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych

– szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy

– kursy/ szkolenia zawodowe

– wyjazdy integracyjne

– prawo jazdy kat. B, zajęcia/warsztaty z obsługi komputera i Internetu, celem przeciwdziałania wyklucz. cyfrowemu itp.

– inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestników

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do siedziby PCPR lub do kontaktu telefonicznego 65 540 17 58.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY