You are currently viewing „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do  Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu całodobowej opieki nad tą osobą.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację.

Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Szczegółowe informacje dot. Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 znajdziesz tutaj: PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_2023 

Źródłem finansowania Programu będą środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Źródło:

https://niepelnosprawni.gov.pl/