You are currently viewing Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością CDION

Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością CDION

Od 1 września 2021 r. powstało w Oddziale Lubuskim Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością (w skrócie CIDON).

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób   z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. 

Główny zakres działania CIDON

 1. Udzielanie informacji o:
 • programach realizowanych przez PFRON,
 • projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych,
 • możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
 • zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w środki pomocnicze,
 • sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów tych turnusów,
 • likwidacji barier funkcjonalnych – architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się,
 • możliwym wsparciu działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnością,
 • rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 • ulgach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów,
 • ustawowym wsparciu pracodawców osób z niepełnosprawnością,
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 1. Podejmowanie działań związanych z pomocą osobie z niepełnosprawnością, poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, w tym:
 • wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
 • pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,
 • weryfikacja sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby,
 1. Kierowanie do specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.
 2. Współudział w tworzeniu i realizacji planu aktywizacyjnego, prowadzonego przez specjalistę ds. zarządzania rehabilitacją.
 3. Kierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów.
 4. Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia i Testów w zakresie realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 5. Informowanie pracodawców o możliwości skorzystania ze wsparcia zespołu Informacyjno-Doradczego przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, skupiającym ekspertów z medycyny, psychologii, biomechaniki, akustyki, oświetlenia, architektury i innych w dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 6. Wsparcie w projektowaniu i dostosowywaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej.
 7. Udostępnianie pracodawcom bazy sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych wspierających przedsiębiorców i instytucje w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

KONTAKT z CIDON pod numerem telefonu  68 422 78 07,   e-mail: cidon@pfron.org.pl lub osobiście pod adresem: 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 11, 7. piętro.