You are currently viewing PFRON przedłużył realizację Programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III

PFRON przedłużył realizację Programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że PFRON przedłużył możliwość ubiegania się o pomoc finansową w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Zmiany obejmują:• wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III,• wydłużenie okresu, na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (osoby, które ubiegały się o pomoc za okres marzec, kwiecień oraz maj w 2020 r. mają również możliwość ubiegać się o pomoc za okres październik i listopad z powodu zamknięcia lub przejścia na tryb pracy zdalnej placówek rehabilitacyjnych).            

W ramach Modułu III programu udzielana jest pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym  z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od  9 marca 2020 roku:

1.   1.uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2.uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3.podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4.podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5.uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6.pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzież  z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7.pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków             szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;

8.pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.Druki wniosków są dostępne przy wejściu głównym na parterze budynku Starostwa Powiatowego  we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c oraz na stronie internetowej PCPR: http://www.pcprwschowa.pl/wniosek.htm

Z uwagi na panujący w kraju stan epidemii i rozprzestrzeniające się zachorowania na COVID-19 wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu można składać elektronicznie logując się na stronie: www.sow.pfron.org.pl, a także przesyłać tradycyjną drogą pocztową do PCPR we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa lub zostawić w skrzynce podawczej wystawionej na parterze budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c (główne wejście) do dnia 16 listopada 2020 r.Więcej informacji oraz pomoc przy wypełnieniu wniosków można uzyskać pod numerem telefonu:  65 540 17 59, kom: 661 743 827.