Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
O nas
Aktualności
Punkt Specjalistycznego
   Poradnictwa i Interwencji
   Kryzysowej

Programy korekcyjno-
   edukacyjne

Kontakt

 


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadkówBEZPŁATNA POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

            Na terenie Powiatu Wschowskiego począwszy od stycznia 2019r. działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkt zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Plac Kosynierów 1c, 67 – 400 Wschowa, II piętro, pokój nr 206 i czynny jest w każdy wtorek w godzinach 14.30- 18.30.

         Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”, który realizuje zadania Ministerstwa Sprawiedliwości związane z pomocą osobom pokrzywdzonym, ich rodzinom oraz świadkom i ich rodzinom.

W ramach działalności lokalnego punktu świadczona jest pomoc prawna, psychologiczna oraz materialna w różnej formie.

Pomoc adresowana jest do osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwem m.in.:

 • uszkodzenia ciała,

 • bójka lub pobicie,

 • wypadek komunikacyjny,

 • groźby karalne,

 • gwałt,

 • inne przeciwko wolności seksualnej,

 • przemoc w rodzinie,

 • niealimentacja,

 • kradzież,

 • rozbój,

 • oszustwo,

 • uszkodzenie mienia,

 • inne.

         Osoby potrzebujące wsparcia w w/w zakresie prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Dodatkowe informacje można uzyskać w PCPR we Wschowie pod nr tel. 65 540 17 58.

Całodobowy dyżur telefoniczny:  667 351 095

 


Warsztaty dla rodziców

nt. „ Wychowanie bez przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza na warsztaty dla rodziców nt. „Wychowanie bez przemocy” prowadzone przez psychologa, które odbędą się w dniu 29.11.2018r. w godzinach od 16.00 do 19.00 na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do dnia 28.11.2017r. do godz.15.00 pod nr telefonu: 65 5401758


Dyżury specjalistów w PCPR we Wschowie

W ramach powiatowej kampanii społecznej pn. „Razem przeciw przemocy” w listopadzie bieżącego roku odbędą się  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie popołudniowe dyżury specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia i pomocy, w związku z przemocą w rodzinie.

Porady będą udzielane bezpłatnie w siedzibie PCPR we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c (III piętro) w godzinach od 15.30 do 17.30 w następujących terminach:

Psycholog: 13 , 20 i 27 listopad  (pokój  nr 313)

Prawnik: 7 i 28 listopad  (pokój nr 313)

Pracownik socjalny: 7, 13, 20, 27 i 28 listopad  (pokój  nr 310)

Z pomocy specjalistów można również skorzystać telefonicznie w podanych wyżej terminach i godzinach, dzwoniąc pod numer: 65 540 89 55.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy pracownika socjalnego lub poradnictwa psychologicznego w godzinach pracy PCPR zapraszamy do odwiedzenia Punktu Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, działającego przy PCPR we Wschowie, tel. 65 540 89 55.

Doświadczasz przemocy ze strony najbliższych? Potrzebujesz rozmowy, wsparcia  psychologicznego,  bezpłatnej porady prawnej 

NIE CZEKAJ, ZRÓB PIERWSZY KROK,  ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

 Konkurs plastyczny pt. "Przemocy  w rodzinie mówię NIE" rozstrzygnięty

 

W dniu 16.10.2018r. w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE". Konkurs był organizowany dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach prowadzonej kampanii społecznej w Powiecie Wschowskim pn. "Razem przeciw przemocy", współfinansowanej ze środków MRPiPS.

 

Komisja Konkursowa w trzech kategoriach wiekowych wyróżniła prace następujących osób:

 

Brzezińska Oliwia, szkoła podstawowa

Tomowiak Wiktoria, szkoła podstawowa

Żukow Gracjan, szkoła podstawowa

Ciesielska Wiktoria, szkoła podstawowa

Juskowiak Antoni, szkoła podstawowa

Dudek Adrianna, gimnazjum

Pokrywa Paulina, gimnazjum

 

Ponadto spośród wyróżnionych prac Komisja Konkursowa wybrała pracę Oliwii Brzezińskiej na plakat promujący kampanię społeczną w Powiecie Wschowskim pn. „Razem przeciw przemocy”.

Uroczystego wręczenia nagród dokonał Starosta Wschowski.

 

WSZYSTKIM LAUREATOM KONKURSU SERDECZNIE GRATULUJEMY   

 


Konkurs plastyczny

nt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE"

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza dzieci    i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym nt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE".

 

Termin składania prac do 9 lipca 2018r.

 

Prace można składać osobiście w siedzibie PCPR

Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1C

III piętro, pokój 312 lub wysłać drogą pocztową na w/w adres.

 

Konkurs organizowany jest w ramach powiatowej kampanii społecznej pn. "Razem przeciw przemocy" przy wsparciu MRPIPS w obszarze działań Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".

 

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy zapoznać się z jego regulaminem.

Regulamin konkursu...

Załącznik nr 1 do regulaminu...

Załącznik nr 2 do regulaminu...

Załącznik nr 3 do regulaminu...


POWIATOWA KONFERENCJA

pn. "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY"

 

       W dniu 18.06.2018 roku odbyła się w Starostwie Powiatowym we Wschowie konferencja pn. "Razem przeciw przemocy", zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, oświaty, policji i sądu.

        Konferencje jest jednym z elementów prowadzonej w 2018 roku pod taką samą nazwą  powiatowej kampanii społecznej, mającej na celu zwrócenie uwagi na rozmiar społecznego problemu, jakim jest przemoc w rodzinie. W ramach kampanii planowane są działania pomocowe dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie  oraz profilaktyczne skierowane w szczególności  do dzieci i młodzieży. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały tematy obrazujące skalę zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wschowskiego, działalność zespołu interdyscyplinarnego i sposoby prowadzenia profilaktyki na przykładzie gminy Wschowa, a także działalność Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet "BABA" w Zielonej Góry. Uczestnicy konferencji mieli też okazję posłuchać wystąpienia psychologa, który przedstawił portret psychologiczny ofiar przemocy domowej oraz częściej występujący problem dotyczący przemocy rówieśniczej.

           W ramach kampanii społecznej pn. "Razem przeciw przemocy" w czerwcu bieżącego roku ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. "Przemocy w rodzinie mówię NIE!". Ponadto planowane są jeszcze w bieżącym roku m.in. takie działania jak: warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla rodziców oraz dzieci i młodzieży dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, spotkania profilaktyczne z młodzieżą nt. stosowania przemocy  przez nieletnich oraz jej skutków w świetle obowiązujących przepisów prawa, okresowe uruchomienie przy PCPR popołudniowych dyżurów stacjonarnych i telefonicznych obsługiwanych przez psychologa, pracownika socjalnego i prawnika,  także szkolenie kadry podnoszące kompetencje w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych i pomocowych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ważnym elementem kampanii będzie też opracowanie i upowszechnienie różnego rodzaju materiałów profilaktycznych m.in. ulotek, plakatów, czy gadżetów.

             Kampania będzie prowadzona przy współpracy służ, instytucji i placówek z terenu powiatu. Zaangażowanie się wielu podmiotów w jej realizację ma pomóc osiągnąć zaplanowane cele i uzyskać wymierne efekty realizowanych działań.


RADA POWIATU WSCHOWSKIEGO PRZYJĘŁA "PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE WSCHOWSKIM NA LATA 2017-2020"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 20 grudnia 2016r Rada Powiatu Wschowskiego przyjęła do realizacji "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020" oraz "Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020"

Głównymi założeniami powyższych programów jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Wschowskiego.

Program Przeciwdziałania....

Program profilaktyczny...

 


Co to jest przemoc w rodzinie?

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przez PRZEMOC W RODZINIE należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające ich godność, nietykalność cielesną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Powszechnie uważa się, że przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem lub zaprzestaniem działania, skierowanym przeciw członkowi rodziny, które narusza jego prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody.

Można wymienić różne rodzaje przemocy:

- przemoc fizyczna, obejmująca wszelkie działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie fizyczne (np. popychanie, odpychanie, obezwładnienie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, używanie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy),

- przemoc psychiczna, stanowiąca bezpośrednie działanie krzywdzące, które wykorzystuje mechanizmy procesów psychologicznych (np. naśmiewanie się z poglądów, religii, pochodzenia; narzucanie własnych poglądów; stała krytyka; wmawianie choroby psychicznej; kontrolowanie  i ograniczanie kontaktów z innymi osobami; domaganie się posłuszeństwa; ograniczanie snu i pożywienia; wyzywanie; poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, szantażowanie, stosowanie gróźb),

- przemoc seksualna, która działa w obszarze zachowań seksualnych, naruszając intymność pożycia (np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, krytyka zachowań seksualnych),

- przemoc ekonomiczna, która dotyczy warunków materialnych i opiera się zazwyczaj na uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie materialnych potrzeb rodziny).

Czy zdarza się, że ktoś bliski:

- popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
- traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
- obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
- zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające?
- nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
- grozi, że Cię zabije lub zrobi Ci krzywdę?
- zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
- niszczy Twoją własność?

Jeśli na któreś z pytań odpowiadasz twierdząco, istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Spróbuj porozmawiać z kimś zaufanym o tym co się dzieje w twoim związku.

Pamiętaj nie jesteś sam - TU ZNAJDZIESZ POMOC

TELEFON

 Policja - telefon interwencyjny (całodobowy)                        997

 Ogólnopolski telefon alarmowy (całodobowy)                       112

 Komenda Powiatowa Policji we Wschowie                 65/540 82 11

 Komenda Powiatowa Policji we Wschowie - telefon
 zaufania                                                                65/540 82 28

 Niebieska Linia ( Ogólnopolskie Pogotowie dla
 Ofiar Przemocy w Rodzinie                                     22/668 70 00

 Prokuratura Rejonowa we Wschowie                       65/540 79 95

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 we Wschowie                                                        65/540 17 58

 Punkt Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji
 Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy
 we Wschowie                                                        65/540 89 55

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 we Wschowie                                                        65/540 20 30

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Sławie                                                             68/356 60 63

- Sąd Rejonowy we Wschowie                                 65/540 15 23

- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie             65/540 25 25

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie                   68/356 67 88

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Szlichtyngowa                                                     65/549 23 19

- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny)        116 111

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
  Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.                 95/721 41 60

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - REAGUJ - NIE CZEKAJ! Pamiętaj, możesz uratować czyjeś życie. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń do NIEBIESKIEJ LINII lub pod którykolwiek z powyższych telefonów, uzyskasz tam wsparcie i informacje, To nieprawda, że przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie powinien się w niż wtrącać. Każda osoba, która wie o przemocy wśród znajomych, rodziny czy sąsiadów powinna zgłosić to policji lub prokuraturze. MOŻESZ POMÓC OFIAROM PRZEMOCY, które same boją się lub wstydzą prosić o pomoc !!!

Pamiętaj: NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY !!!

Linki:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020

Program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2017-2020.

Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych w woj. lubuskim

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Niebieska Linia

Lubuska Niebieska Tarcza

Komenda Powiatowa Policji Wschowa

Zły dotyk

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wschowa

Poradnik dla ofiar przemocy w rodzinie

 

 

Zobacz