zmiana wielkości czcionki

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 AKTUALNOŚCI

 RODZINY ZASTĘPCZE

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 PLACÓWKI

 WTZ

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 OGŁOSZENIA

 PRAWO

 LINKI

 KONTAKT


CENTRUM  INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

 

.. dziecko, dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia...
... Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub w przypadku, gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa: tego rodzaju opieka może obejmować, między innymi umieszczenie w rodzinie zastępczej, adopcję...

Konwencja o Prawach Dziecka

       
Tak wiele się wokół nas dzieje, że w natłoku codziennych zajęć , zabiegani i zmęczeni nie dostrzegamy często problemów społecznych ,które nas otaczają. Jest ich wiele, lecz jeden z nich, ten szczególnie bliski sercu, chyba każdemu z nas - to dziecko pozbawione miłości i opieki rodziców. Aż się nie chce wierzyć, że to możliwe, iż w dalszym ciągu tak wiele dzieci pozostaje w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych, niektóre spędzą w nich nawet kilkanaście lat. W ostatnich latach zaszły bardzo duże zmiany w całym systemie pomocy społecznej, zarówno na poziomie gminy, jak i powiatu. Rozbudowano między innymi system pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziców. Jednym z głównych założeń tego systemu jest rozwój rodzinnej opieki zastępczej. Obecnie chyba nikt już nie ma wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem dla dzieci opuszczonych przez rodziców jest organizowanie im opieki w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, czy w małych kameralnych placówkach Aktualne założenia reformy opieki nad rodzina i dzieckiem dążą do tworzenia opieki zbliżonej do rodziny naturalnej przy jednoczesnym odchodzeniu od zinstytucjonalizowanych form pomocy.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej wymienia kilka typów rodzin zastępczych.
Rodziny zastępcze dzielą się na:

● spokrewnione  z dzieckiem,
● niespokrewnione z dzieckiem,
● zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:
    - wielodzietne,
    - specjalistyczne,
    - o charakterze pogotowia rodzinnego

W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodzinie zastępczej umieszcza się w tym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć.
W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem specjalistycznej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.
W zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące.
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania
 Rodziny zastępcze wszelkiego typu tworzone są w celu zapewnienia pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców z różnych powodów, najczęściej ich niezaradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych spowodowanej min. alkoholizmem lub innymi uzależnieniami, ubóstwa, sieroctwa, czy ciężkich chorób. Dziecko pozbawione opieki rodziców z wyżej wymienionych przyczyn powinno być umieszczone w rodzinie zastępczej, a dopiero w sytuacji braku takiej możliwości w placówce opiekuńczo-wychowawczej  jaką jest dom dziecka. Pomysł jest na pewno słuszny i nieporównywalnie lepszy dla dziecka lecz niestety trudny do zrealizowania. W dalszym ciągu w całej Polsce brakuje  kandydatów, którzy chcieliby stworzyć potrzebującym dzieciom prawdziwy dom, czyli rodzinę zastępczą. Dzieci oczekujących na taką pomoc jest bardzo dużo.
Dlatego też apelujemy do wszystkich ludzi mających wrażliwe serca, którzy chcieliby je otworzyć dla dzieci pobawionych opieki rodziców o rozważenie możliwości podjęcia się roli opiekuna w formie rodziny zastępczej.
Rodziny zastępcze od wielu lat pełnia istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem. Zadaniem każdej rodziny zastępczej jest sprawowanie osobistej opieki nad powierzonym jej dzieckiem,  zapewnienie mu warunków rozwoju i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia. Rodzina zastępcza musi współpracować z sądem rodzinnym, a także Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zobowiązana jest przy wykonywaniu swojej funkcji do kierowania się przede wszystkim dobrem dziecka i poszanowaniu jego praw do wiedzy o swoim pochodzeniu, w oraz podtrzymywaniu kontaktu z rodziną naturalną. 
Rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Kandydaci musza więc:

- dawać rękojmie należytego wykonywania zadań rodziny
  zastępczej,
- mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej,
- korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej (również w
  przeszłości), lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej,
  ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby
  najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki
  obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
- nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą
  opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone
  zaświadczeniem lekarskim,
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe
  źródło utrzymania,
- uzyskali pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej
  właściwego ze względu zamieszkania.

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:

- osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem,
  jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
- przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
  zastępczej,
- odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do
  pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
- poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w
  zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub
  resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb
  dziecka,
- zasadę nierozłączania rodzeństwa,
- w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Kandydaci na rodziny zastępcze muszą również odbyć specjalistyczne szkolenie, które jest przeprowadzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Ma ono na celu przygotować ich do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także udoskonalić umiejętności i wiedzę między innymi z zakresu sprawowania opieki i wychowania dzieci. Szkolenie dla kandydatów jest bezpłatne ponieważ koszty jego ponosi powiat. Dopiero ukończenie szkolenia i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia umożliwia rozpoczęcie starań o opiekę nad dzieckiem.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia właściwego sądu opiekuńczego. Następnie rodzina zastępcza pozostaje pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które ma wspierać ją w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z opieki nad dzieckiem oraz udzielać pomocy w formie pracy socjalnej, poradnictwa, a także pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów jego utrzymania.
Każda rodzina zastępcza otrzymuje pomoc z PCPR na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
Wszystkich zainteresowanych tematem rodzinnej opieki zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie III piętro,  pok. 310 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 celem uzyskania szerszych informacji na ten temat. Kontakt telefoniczny: 065 540 17 58.

Wybrane wiersze laureatów  konkursu plastyczno-literackiego "Oto szczęśliwa rodzina"

Szczęśliwa rodzina
w której wszystkie codzienne kłopoty
rozwiązuje się wspólnie
Szczęśliwa rodzina
której nikt w żaden sposób
nie zdoła rozdzielić
Szczęśliwa rodzina
w której każdy kocha
Szczęśliwa rodzina
w której nikt nikogo
nie odtrąca i nie porzuca
ciężkich, trudnych i smutnych
nigdy nie zgaśnie
Wszyscy razem się weselą
i wszyscy smucą
Jeden wspiera drugiego
jeden drugiego broni
A kiedy przyjdzie taka chwila
w której będzie trzeba się pożegnać
zostaje nadzieja że wszyscy kiedyś
znów się spotkają

Marta Ścisłowska

Szczęśliwa rodzina,
Miło dzień zaczyna.
Mama podaje śniadanie,
Tata mówi: dziękuję kochanie.
Dzieci do szkoły już się wybierają,
Posprzątać po sobie nie zapominają.
Choć w szkole miło czasem bywa,
Najchętniej w swym domu się przebywa.
W domu czeka mama, tata, siostra, pies,
Tam wesoło zawsze jest.
Jest radośnie i przyjemnie tutaj,
Szczęścia w życiu tu się szuka.
>W radosnym domu wszyscy się kochają,
Nigdy o sobie nie zapominają.
Mama ma dla nas wszystkich czas,
Tata zawsze wspiera nas.
Z siostrą bawię się wspaniale,
O wakacjach mówimy stale.
Goście chętnie nas odwiedzają,
Tajemnic wielkich przed nami nie mają.
W naszym domu świetni się bawimy,
Nigdy z siostrą się nie kłócimy.
I choć czasem smutek mi doskwiera,
A gdy przychodzi czas wakacji,
Nie ma żadnych kombinacji.
Wszyscy zgodnie planujemy,
Gdzie się teraz wybierzemy.
Moja rodzina zda każdy test.
Bo szczęśliwa rodzina,
To mile spędzona każda chwila.
Szczęśliwi jesteśmy, bo jesteśmy rodziną,
Dlatego cieszyć się trzeba każdą godziną.
Gdy jeden drugiego szanuje.

Monika Pinke