zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 AKTUALNOŚCI

 RODZINY ZASTĘPCZE

 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 PLACÓWKI

 WTZ

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 OGŁOSZENIA

 PRAWO

 LINKI

 KONTAKT


CENTRUM  INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

BIURO PORAD OBYWATELSKICH
Biuro będzie czynne w każdy II i IV poniedziałek miesiąca w godzinach od 11:00 do 16:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, pokój 313, III piętro.Porad prawnych i obywatelskich będą udzielać specjaliści, adwokaci, radcy prawni z doświadczeniem z Zielonej Góry. Zakres konsultacji obejmuje także porady psychologiczne, pomoc asystenta obywatelskiego, który może towarzyszyć w załatwianiu spraw w urzędzie lub sadzie oraz dyżury specjalistów z zakresu prawa pracy (telefoniczne w każdy wtorek w godzinach 16:00-18:00).
Na porady obowiązują zapisy telefoniczne nr 68 45 48 247.


W związku ze zmianą przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych informujemy, że od dnia 01 lipca 2014r. organem właściwym do wydawania karty parkingowej jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


W dniu 21 listopada 2011r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się uroczystość związana z obchodami ogólnopolskiego Dnia Pracownika Socjalnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wszyscy dyrektorzy i kierownicy placówek pomocy społecznej z powiatu oraz przedstawiciele jednostek i organizacji pozarządowych współpracujących na co dzień ze służbami pomocy społecznej.
Starosta Wschowski – Pan Marek Boryczka uroczyście przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił nadchodzące od nowego roku zmiany związane z wejściem w życie nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2010r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Złożył też na ręce wszystkich osób zarządzających placówkami pomocy społecznej życzenia oraz podziękowania. Uroczystość umilił występ kabaretowy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie oraz Klubu Piosenki „Solo”. Wszyscy zaproszeni goście zostali obdarowani upominkami przygotowanymi specjalnie na tą okazję przez dzieci z Domu Dziecka we Wschowie.
W trakcie spotkania pracownicy służb pomocy społecznej mieli okazję do wspólnej dyskusji na temat stanu pomocy społecznej w powiecie, a także do chwili refleksji nad wykonywaną pracą


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, ze od dnia 25 lipca 2011r. ulegają zmianie godziny i dni przyjęć specjalistów w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej

Specjalista pracy z rodziną - poniedziałek w godz. od 13.00 do 15.00 (pokój nr 313),

Psycholog - czwartek w godz. od 10.00 do 12.00 (pokój nr 313),

Radca Prawny - piątek w godz. od 13.00 do 15.00 (pokój nr313),

Poradnictwo dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie - czwartek w godz. od 8.00 do 10.00 (pokój nr 313),

Interwencja kryzysowa - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR (pokój nr 310) tel. 65 540 17 58

Termin składania wniosków w ramach programu Student II

Od 1 lutego 2011 do 28 lutego 2011 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w terminie od 1 lutego 2011 do 28 lutego 2011 przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach realizacji programu „Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.
Wnioski należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły.
Szczegóły dotyczące programu jak również druk wniosku o dofinansowanie kosztów nauki dostępne są na stronie Funduszu oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Informujemy, że do czasu otrzymania informacji z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków na realizację ustawowych zadań oraz podziału tych środków przez Radę Powiatu Wschowskiego turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie będą wyłącznie dla dzieci do lat 16 i młodzieży niepełnosprawnej do lat 24, uczącej się i niezatrudnionej ze względu na swoją niepełnosprawność bez względu na stopień niepełnosprawności.
Ponadto w przypadku gdy środki, które otrzyma Powiat Wschowski w 2011r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych będą mniejsze  lub zbliżone do środków z 2010r. wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych osób dorosłych będą rozpatrzone negatywnie.


Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w innym niż niedziela dniu tygodnia dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
informujemy, że w dniu 24 grudnia br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie będzie nieczynne.


W dniu 08 grudnia 2010 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wschowie  szkolenie kadry pomocy społecznej z Powiatu Wschowskiego nt. „Procedura postępowania w sytuacji umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej jako wykonanie postanowienia sądu rodzinnego o umieszczeniu dziecka poza środowiskiem rodzinnym”. Poruszane tematy dotyczyły przede wszystkim niewłaściwie wykonywanej władzy rodzicielskiej przez rodziców biologicznych oraz zakresu kompetencji i obowiązków poszczególnych instytucji pomocowych, biorących udział w procedurze umieszczania dziecka poza środowiskiem rodzinnym.
W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy, kierownicy i pracownicy socjalni wszystkich placówek pomocy społecznej z terenu powiatu. Prowadzącym zajęcia był Kurator Specjalista Sądu Rodzinnego, biegły sądowy z dziedziny pedagogiki specjalnej i resocjalizacji Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.


W dniu 7 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym we Wschowie, na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odbyło się spotkanie rodzin zastępczych. Przybyło na nie 50 przedstawicieli rodzin z Powiatu Wschowskiego. Przewodnim tematem spotkania było przedyskutowanie propozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, dotyczącej budowania lokalnego systemu wsparcia rodzin zastępczych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji „ Nasz Dom”, Prezes Fundacji – Pan Paweł Urbanowicz oraz Dyrektor Biura – Pan Daniel Fąferko, którzy zaprezentowali realizowane przez nich projekty dotyczące budowania długofalowego systemu wzajemnego wspierania się rodziców zastępczych przy udziale środków  EFS.
W trakcie spotkania odbyła się dyskusja na temat oczekiwań rodziców zastępczych i możliwości budowania systemu wsparcia wśród zainteresowanych rodzin.
Pierwsze spotkanie zakończyło się wybraniem grupy roboczej spośród przybyłych rodzin zastępczych, która będzie uczestniczyła w dalszych pracach nad budowaniem systemu wsparcia.
Kolejne spotkanie, przy współudziale Fundacji „Nasz Dom” odbędzie się w Starostwie Powiatowym we Wschowie w dniu 21 stycznia 2011r.


BARBARA TLAŁKA – „SPOŁECZNIK ROKU” 2010 w województwie lubuskim

W dniu 23 listopada 2010 r., w trakcie IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, w gorzowskim Teatrze im. Juliusza Osterwy rozstrzygnięty został konkurs „Społecznik Roku”. Jego laureatką w kategorii „PRZYJACIEL  ROKU”  została Pani Barbara Tlałka - dyrektor wschowskiego Domu Dziecka. Tytuł ten jest uwieńczeniem jej wieloletnich działań  podejmowanych na  rzecz wychowanków placówki. To, co wyróżnia Panią Barbarę, to nieodparta chęć niesienia pomocy dzieciom, która stała się celem jej życia, szczególnie zaś dążenie do stworzenia dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej warunków najlepszych z możliwych, a także traktowanie ich jako partnerów, których się szanuje, ale też wymaga. Na takim właśnie gruncie buduje przyjacielską atmosferę w placówce, która można powiedzieć „placówką” jest już tylko na papierze, bo rzeczywistości to ciepły, przyjazny i zawsze otwarty dom dla wszystkich potrzebujących dzieci.


Termin przyjmowania w 2010 roku, przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Pegaz 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się – w obszarze C

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala termin przyjmowania przez Oddziały PFRON w roku 2010 wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu „Pegaz 2010” - obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) - od dnia 24 września do 11 października 2010 roku.


Procedury realizacji programów: „Pegaz 2010” oraz „Komputer dla Homera 2010”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON przyjął „Procedury realizacji programu Pegaz 2010” (Uchwała nr 221/2010 Zarządu PFRON z dnia 26 sierpnia 2010 r.) oraz „Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010” (Uchwała nr 222/2010 Zarządu PFRON z dnia 26 sierpnia 2010 r.).

Procedury realizacji ww. programów zawierają m.in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków o dofinansowanie oraz informacje o dokumentach, jakie trzeba złożyć wraz z wnioskiem.

Elektroniczne wersje procedur dostępne są na witrynie  w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

„Procedury realizacji programu Pegaz 2010”

„Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010”

Zatwierdzenie przez Zarząd PFRON „Procedur realizacji programu Pegaz 2010” daje osobom niepełnosprawnym możliwość ubiegania się w bieżącym roku o udzielenie w ramach obszaru D przedmiotowego programu pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Procedurach realizacji programu Pegaz 2010” w Rozdziale II. Tryb składania wniosków ust. 4 i ust. 5 wnioski w ramach obszaru D są przyjmowane we właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Oddziale PFRON w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 listopada bieżącego roku.

Terminy naboru wniosków w ramach pozostałych obszarów programu „Pegaz 2010”, jak również w ramach programu „Komputer dla Homera 2010” Zarząd PFRON wyznaczy w późniejszym terminie.

Odnośnie terminu naboru wniosków w zakresie wskazanym powyżej prosimy, aby na bieżąco śledzili Państwo informacje zamieszczane w formie komunikatów na witrynie internetowej PFRON.


Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie programów:„PEGAZ 2010” oraz „Komputer dla Homera 2010”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że prace nad „Procedurami realizacji programu Pegaz 2010” oraz „Procedurami realizacji programu Komputer dla Homera 2010” dobiegają końca. Po zatwierdzeniu przedmiotowych procedur przez Zarząd PFRON ich elektroniczne wersje zostaną zamieszczone na witrynie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl, co nastąpi na początku III kwartału bieżącego roku. Termin naboru wniosków wyznaczony zostanie w późniejszym terminie.
„Procedury realizacji programu Pegaz 2010” oraz „Procedury realizacji programu Komputer dla Homera 2010” zawierać będą szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory wniosków o dofinansowanie oraz informacje o dokumentach, jakie trzeba złożyć wraz z wnioskiem.
W ramach programów „Pegaz 2010” i „Komputer dla Homera 2010” przewiduje się, że w bieżącym roku kalendarzowym odbędzie się tylko i wyłącznie nabór wniosków, a ich realizacja nastąpi nie wcześniej niż w I kwartale 2011 roku.
W przypadku obszaru D programu Pegaz 2010” PFRON dołoży wszelkich starań, aby w bieżącym roku możliwe było uzyskanie przez osoby niepełnosprawne posiadające wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej tych wózków, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.


Komunikat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w srpawie programów "Pegaz 2003", "Komputer dla Homera", "Trener Pracy-zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych" (czytaj)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że środki PFRON, jakie otrzymał Powiat Wschowski w 2010r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych są niższe niż w roku 2009 o 15,49%. Środki te nie są w stanie zabezpieczyć realizacji wszystkich zadań nałożonych na powiat Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.).
Już w 2009r. z powodu drastycznego obniżenia środków PFRON nie były realizowane wszystkie zadania m.in. likwidacja barier architektonicznych, również pozostałe zadania były ograniczone np. turnusy rehabilitacyjne.
W tym roku sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Otrzymane środki uniemożliwiają realizację wszystkich zadań. Plan finansowy  środków PFRON zatwierdzony przez  Radę Powiatu Wschowskiego przewiduje całkowite wyłączenie w 2010r. ( poza zadaniami, na które nie były przeznaczone środki w latach poprzednich z powodu braku zapotrzebowania) realizacji zadania dotyczącego likwidacji barier funkcjonalnych tj. architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych. Ponadto  w planie finansowym znacznie zostały ograniczone środki na turnusy rehabilitacyjne i zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.
Ograniczenie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych zakłada dofinansowywanie ich w 2010r. osobom dorosłym posiadającym znaczy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), które ubiegają się  po raz pierwszy o takie dofinansowanie oraz dzieciom do lat 16 i młodzieży niepełnosprawnej do lat 24, uczącej się i niezatrudnionej ze względu na swoja niepełnosprawność bez względu na stopień niepełnosprawności. W dalszej kolejności osobom dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności , które nie korzystały z dofinansowania w 2009r. do wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie. Założenia w zakresie ograniczeń dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych są zgodne z § 5 ust.11 i 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694)

Informujemy, że w związku z drastycznym obniżeniem środków PFRON jakie otrzymał Powiat Wschowski w 2010r. realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będzie w znacznym stopniu ograniczona.


Informujemy, że od 4 stycznia 2010 r. Zmianie ulegają godziny urzędowania:
Poniedziałki 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00W dniu 04 grudnia 2009 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wschowie szkolenie kadry pomocy społecznej z powiatu wschowskiego nt. „Interwencja kryzysowa-współpraca pracownika socjalnego z kuratorem rodzinnym”. Poruszane tematy dotyczyły władzy rodzicielskiej, sposobu jej wykonywania przez klientów OPS i PCPR, podstaw i okoliczności ingerencji w nią ze strony sądu rodzinnego, a także problemów w zakresie współpracy pracowników socjalnych z sądami rodzinnymi i kuratorami sądowymi. W szkoleniu udział wzięli dyrektorzy, kierownicy i pracownicy socjalni wszystkich placówek pomocy społecznej z terenu naszego powiatu. Prowadzącym zajęcia był Kurator Specjalista Sądu Rodzinnego, biegły sądowy pedagogiki specjalnej i resocjalizacji Sadu Okręgowego w Bydgoszczy.

Wielki sukces drużyny WTZ Wschowa na I Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnoprawnych "Victoria"

Drużyna reprezentująca WTZ Wschowa na I Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych "Victoria" zajęła I miejsce w kategorii drużynowej. W konkurencjach indywidualnych /slalom, dart/ Tomasz Domagała zdobył dwa brązowe medale.


Złota drużyna startowała w składzie:
Janusz Ordon
Paweł Dobies
Ireneusz Zjawiński
Krzysztof Zator
Tomasz Domagała
Daniel Niwczyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że decyzją Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i Rady Powiatu Wschowskiego dodatkowe środki PFRON, które otrzymał Powiat Wschowski w 2009r. zostały przeznaczone na dofinansowanie
- likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.


I Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych „Victoria”

W dniu 30 września 2009 r. odbyła się I Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych „Victoria” zorganizowana przez Cichych Pracowników Krzyża przy Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie. W wydarzeniu tym uczestniczyła grupa podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie: Marta Kulas, Krzysztof Dzik, Arleta Kretschmer, Małgorzata Galas, Karolina Ratajczak i Wiesiu Kamiński wraz z opiekunami.
Olimpiada rozpoczęła się o godz. 11.00 przywitaniem wszystkich zaproszonych gości i zawodników. Po uroczystym otwarciu Olimpiady, odczytaniu tekstu ślubowania i zapaleniu znicza olimpijskiego każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił w specjalnie przygotowanych konkurencjach. Wśród nich były: rzut piłką do kosza, bramka celności, kręgle, Dart, przeciąganie liny, slalom oraz sztafeta. Olimpiada przebiegała w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, dostarczając naszym mieszkańcom wielu niezapomnianych wrażeń. Udział w niej dał naszym podopiecznym szansę zaprezentowania własnych możliwości oraz poczucie równości i godności.
Naszą radością było wyróżnienie naszego wychowanka Wiesia Kamińskiego medalem dla najmłodszego uczestnika Olimpiady.
Dziękujemy Cichym Pracownikom Krzyża za zaproszenie do udziału w tym sportowym wydarzeniu oraz za świetną organizację Olimpiady.


Otwarcie nowego Domu Dziecka

9 września 2009 roku o godz. 11:00 odbyło się otwarcie nowego Domu Dziecka we Wschowie. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym przecięciem wstęgi przez Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wschowskiego Zbigniewa Semeniuka i Jana Łachowskiego, Starostę Powiatu Wschowskiego Marka Kozaczka, Dyrektor Domu Dziecka Barbarę Tlałkę oraz jednego z wykonawców projektu - Jerzego Sadowskiego z firmy SA-BUD s.c. ze Wschowy, po czym ks. Prałat Zygmunt Zając - proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa we Wschowie poświęcił nowy dom, w którym zamieszkało 14 wychowanków.