Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWSKI

Menu
O nas
Aktualności
Projekt Unijny - EFS POKL 2014
Projekt Unijny - "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim"
Projekt Unijny - "Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim II edycja"
Rodziny zastępcze
Pełnoletni wychowankowie - piecza zastępcza
Dom Pomocy Społecznej
Placówki
WTZ
Galeria
Organizacje pozarządowe
Ogłoszenia
Prawo
Linki
Kontakt

 

KWESTIONARIUSZ WYWIADU
OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
O PRZYJĘCIE DO DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ WE WSCHOWIE


Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

       Na terenie Powiatu Wschowskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Dom znajduje się przy ul. Pl.Św.Jana 1 i jest typem placówki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Liczy 60 miejsc. Mieszkańcami domu są przede wszystkim osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie chodzą i nie mówią, dlatego też Dom świadczy usługi dla osób wymagających całodobowej opieki. Przebywają w nim dzieci, młodzież oraz osoby starsze, które są nieprzystosowane do zmian otoczenia i środowiska zamieszkania. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia uwzględniając ich sprawność fizyczną i psychiczną. Każdy z mieszkańców może liczyć na wszechstronną opiekę, zakres świadczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W Domu prowadzone są zajęcia w oparciu o metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dom oferuje również różne formy terapii i zapewnia stałą rehabilitację. Sprawniejsi mieszkańcy Domu uczą się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie oraz korzystają z zajęć rewalidacyjnych.

 

Dom spełnia wszystkie standardy obowiązujące w domach pomocy społecznej. W 2006r. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety otrzymało od Wojewody Lubuskiego bezterminowe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej we Wschowie.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej we Wschowie jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku.

Procedura umieszczania osoby wymagającej całodobowej opieki w DPS

Do Domu Pomocy Społecznej we Wschowie mogą być przyjęte  osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagające całodobowej opieki, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić odpowiedniej pomocy w środowisku w formie usług opiekuńczych.
Decyzję o skierowaniu do DPS we Wschowie oraz decyzję o odpłatności wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy dla tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego (opiekuna prawnego) ze względu na miejsce zamieszkania w dniu kierowania do dps.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia:

- postanowienie sądu rodzinnego (gdy chodzi o umieszczenie osoby
  małoletniej),
- pisemna prośba osoby zainteresowanej przyjęciem - rodziców lub
  opiekuna prawnego,
- wywiad środowiskowy,
- opinia dotycząca stopnia sprawności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia,
- wyniki badań lekarskich,
- wypisy ze szpitala,
- zaświadczenie lub opinia psychologa ,
- zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osoby z
  zaburzeniami psychicznymi),
- aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający
  źródło dochodu rodziny i dziecka,
- akt urodzenia,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć
  rewalidacyjno-wychowawczych.

Po złożeniu odpowiednich dokumentów, ośrodek pomocy społecznej wybiera dom pomocy społecznej, który odpowiada stanowi zdrowia osoby ubiegającej się i wydaje decyzję kierującą, a następnie powiat, na terenie którego funkcjonuje dom pomocy społecznej wydaje decyzję o umieszczeniu osoby w dps.

 

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich
    przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy
    społecznej,
    - przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają
      obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi
      pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
    a w przypadku dziecka przedstawiciel ustawowy z dochodów
    dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi:
    a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest
         wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie
         gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostające po
         wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium,
    b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na
        osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę
        w rodzinie, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu
        opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium.

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy
    społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem
    utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi
    przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

W przypadku, jeżeli rodzina nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania dziecka w Domu, pokrywa je w całości gmina, na terenie której zamieszkuje osoba umieszczona w DPS.


Istnieje także możliwość zwolnienia osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, na ich wniosek częściowo lub całkowicie z tej opłaty w szczególności jeżeli:

 - wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy
   społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,


 - występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała
   choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny,
   straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych
   zdarzeń losowych,


 - małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego
   świadczenia lub wynagrodzenia,


 - osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie
   wychowuje dziecko.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana ubiega się o zwolnienie z odpłatności, powinna dołączyć pisemną prośbę z uzasadnieniem swojej sytuacji materialno - bytowej a także przyczyny ubiegania się o zwolnienie.

Zobacz pełną informację o działalności Domu Pomocy Społecznej we Wschowie.

Informacja jest w formie ulotki przygotowanej do druku.

Dom Pomocy Społecznej   
   Pl. Św. Jana 1
            67 - 400 Wschowa           

 tel. (065) 540 - 22 - 27

fax. (065) 540 - 22 - 88

 e - mail dps.wschowa@neostrada.pl

 

Zobacz