Strona główna | Kontakt | pcprwschowa@o2.pl |


POWIAT WSCHOWA

Menu
PCPR
Aktualności
Wnioski
Kontakt


Aktywny samorząd

Harmonogram programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2020r.

01.03.2020-31.03.2020

Termin składania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza 2019/2020 (Moduł II)

01.03.2020-31.08.2020

Termin składania wniosków w ramach Modułu I

01.09.2020-10.10.2020

Termin składania wniosków w ramach semestru/półrocza 2020/2021 (Moduł II)

04.12.2020

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu


"AKTYWNY SAMORZĄD" w 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd". Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c pok. 309 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą Systemu SOW (sow.pfron.org.pl).

 

Jednocześnie informujemy, że w zakładce wnioski zostały udostępnione formularze obowiązujące w 2020 r. dotyczące programu "Aktywny samorząd"


PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2020 r.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2020 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A:

a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł,
b) w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

c) w Zadaniu 4 – 4.000 zł,

2) Obszaru B:

a) w Zadaniu 1:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,

b) w zadaniu 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c) w Zadaniu 3 – 7.500 zł,

d) w Zadaniu 4 – 4.000 zł,

e) w Zadaniu 5 – 1.500 zł,

3)  Obszaru C:

a) w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

b) w Zadaniu 2 – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,

c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. c,

e) w Zadaniu 1, 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów,
nie więcej niż 200 zł,

f) w Zadaniu 5 – 7.500 zł,

4)  Obszaru D – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole wyższej,
 • szkole policealnej lub kolegium,
 • a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1)  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 • do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców,

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,

3)  opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu,
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.


Uwaga! Nabór wniosków w ramach programu Aktywny samorząd Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie przypomina, że do 10.10.2019 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Informacje o programie dostępne na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/


Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

W bieżącym roku został ponownie przyjęty do realizacji Obszar C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Odbiorcą pomocy może być osoba z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest zatrudniony ani nie uczy się, warunkiem przyznania pomocy jest opinia wydawana przez eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł, a minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

O wznowienie pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wnioskowało środowisko osób niepełnosprawnych oraz m.in. Związek Powiatów Polskich.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Obszaru C Zadanie 1 programu „Aktywny Samorząd” podobnie jak w innych zadaniach Modułu I upływa  z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski należy składać podobnie jak w innych zadaniach programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c (pokój 309).


"AKTYWNY SAMORZĄD" w 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Z treścią dokumentu można zapoznać się pod adresem: www.pfron.org.pl

Program w roku 2019 obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I:

a. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

b. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

c. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 -  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym)

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

d. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

• w szkole policealnej,

• w kolegium,

• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Osoby niepełnosprawne z Powiatu Wschowskiego zainteresowane uczestnictwem w programie „Aktywny Samorząd” zapraszamy do osobistego lub telefonicznego kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ul. Plac Kosynierów 1c, tel. 65 540 17 59.

Więcej informacji na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

Jednocześnie informujemy, że w zakładce wnioski zostały udostępnione formularze obowiązujące w 2019r. dotyczące programu "Aktywny samorząd"

Harmonogram programu "AKTYWNY SAMORZĄD"      w 2019r.

01.03.2019-31.03.2019

Termin składania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza 2018/2019 (Moduł II)

01.03.2019-31.08.2019

Termin składania wniosków w ramach Modułu I

01.09.2019-10.10.2019

Termin składania wniosków w ramach semestru/półrocza 2019/2020 (Moduł II)

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019r.


"AKTYWNY SAMORZĄD" w 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd". Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c pok. 309 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Jednocześnie informujemy, że w zakładce wnioski zostały udostępnione formularze obowiązujące w 2018r. dotyczące programu "Aktywny samorząd"

Harmonogram programu "AKTYWNY SAMORZĄD"      w 2018r.

01.03.2018-30.03.2018

Termin składania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza 2017/2018 (Moduł II)

01.03.2018-30.08.2018

Termin składania wniosków w ramach Modułu I

01.09.2018-10.10.2018

Termin składania wniosków w ramach semestru/półrocza 2018/2019 (Moduł II)

04.12.2018

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018r.


"AKTYWNY SAMORZĄD" w 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd". Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c pok. 309 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Jednocześnie informujemy, że w zakładce wnioski zostały udostępnione formularze obowiązujące w 2017r. dotyczące programu "Aktywny samorząd"

Harmonogram programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2017r.

01.03.2017-30.03.2017

Termin składania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza 2016/2017 (Moduł II)

01.03.2017-30.08.2017

Termin składania wniosków w ramach Modułu I

01.09.2017-10.10.2017

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza (Moduł II)

04.12.2017

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2018

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2017r.

30.08.2018

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2017 roku-do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczoneHarmonogram programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2016r.

01.03.2016-15.04.2016

Termin składania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza (Moduł II)

31.05.2016

Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza (Moduł II)

01.03.2016-30.08.2016

Termin składania wniosków w ramach Modułu I

01.09.2016-30.09.2016

Termin składania wniosków w ramach semestru/półrocza (Moduł II)

31.01.2017

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku-do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczoneWnioski "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w zakładce "wnioski" zostały udostępnione formularze obowiązujące w 2016r. dotyczące programu "Aktywny samorząd".


Zmiany w programie "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2015r.

W roku 2015, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd", tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:

- Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. co najmniej na III poziomie jakości,

- Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub w przedszkolu albo pod inną tego typu opieką ( dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).


Program "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2014r. mija termin składania wniosków w ramach modułu I.


Zmiany w programie "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 9 czerwca 2014 r. wprowadziła do treści programu "Aktywny samorząd" następujące zmiany:
- w rozdziale VII „Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu” ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
1) w przypadku Modułu I - kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku,
2) w przypadku Modułu II - kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.”;

- w rozdziale X „Tryb postępowania” ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
1) w przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia,
2) w przypadku modułu II – do dnia 30 września,
danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku z zastrzeżeniem, że do umów zawartych w ramach programu, przed dniem wejścia w życie uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe.


UWAGA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków na semestr letni w ramach programu "Aktywny samorząd" Moduł II (dawniej program "STUDENT II). Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Pl. Kosynierów 1c pok.308 lub 309 w  nieprzekraczalnym terminie do 30.03.2014r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR ( w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II programu "Aktywny samorząd".

30.03.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach programu
31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu ( w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014r.)
30.06.2015 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku-do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

 

 
Zobacz